Планування роботи з вивчення, узагальнення досвіду роботи педагога та оформлення його результатів

01.Гру.2020
Планування роботи з вивчення, узагальнення досвіду роботи педагога та оформлення його результатів

Як вивчається досвід роботи педагога?

Кожен педагог ЗДО має обирати для себе індивідуальну тему по самоосвіті (на 3-5 років) та щорічно складати план роботи з підвищення професійного рівня з даної проблеми. Кожен педагог веде щоденник з підвищення професійного рівня на навчальний рік і працює за відповідним планом. Такий план роботи достатньо складати на навчальний рік за 4-ма основними розділами:

 1. Вивчення психологічної, методичної, педагогічної та спеціальної літератури (перелік літератури).
 2. Вивчення та впровадження ППД згідно з індивідуальною темою самоосвіти (вказати назву, автора).

III. Індивідуально-професійна діяльність: вивчення сучасних педтехнологій, розробка власних; апробація програм; робота над створенням ППД; колективні перегляди педпроцесу; консультації; семінари тощо (перелік конкретних заходів педагога).

 1. Створення навчальних та ігрових посібників.

Найчастіше ППД роботи педагога виявляється: під час відвідування освітнього процесу у педагога; перевірки рівня життєвої компетентності дошкільників, рівня виконання ними програми; стану ведення документації; колективних переглядів педпроцесу; проведення різних форм методичної роботи в ЗДО; організації та результативності роботи з батьками тощо. З цією метою адміністрацією ЗДО складається план вивчення системи роботи вихователя з даної проблеми на 1-2 роки (це зручно робити в атестаційний період педагога).

Основні вимоги до створення досвіду роботи педагога:

Добре вивчити провідну методичну літературу, передові дослідження з обраної педагогом проблеми, щоб визначити, наскільки вона недостатньо вивчена науковцями і практиками і є актуальною сьогодні. Часто-густо педагоги обирають для самоосвіти та власного дослідження такі проблеми, які є недостатньо вивченими лише на їхню думку, що свідчить про недалекоглядність, необізнаність та низький рівень самоосвіти і професійної компетентності педагога.

Неухильно виконувати програму з усіх розділів, ліній розвитку та видів діяльності дітей; не можна проводити дослідження у рамках обраної проблеми за рахунок інших розділів програми.

Роботу треба проводити не від випадку до випадку, а послідовно, систематично, рівномірно, за добре продуманим педагогом планом (протягом 1- 2-х і навіть більше років).

Слід уникати перевантаження дітей заради здійснення намічених завдань дослідження; затрата зусиль вихованців має бути в межах вікових норм, а робота, з дітьми – їм цікавою та захопливою. Робота з досліджуваної проблеми не повинна базуватися на вкладанні додаткових коштів адміністрацією ЗДО на проведення педагогом різного роду експериментів та перебудові режиму дня закладу, реставрації його приміщень тощо.

Результати освітньої роботи в ході дослідження мають бути вищими від загальноприйнятих і визначених програмою, БКДО.

Після того, як досвід педагога вивчено, розпочинається його узагальнення, метою якого є визначення засобів, форм, прийомів, методів, за допомогою яких досягнуто позитивного результату та вивчення умов забезпечення впровадження ППД у практику.

Схема узагальнення досвіду роботи педагога:

 1. Тема досвіду, автор.
 2. Обґрунтування актуальності досвіду (вступ, переднє слово, передмова, слово від автора тощо).
 3. Сучасні теоретичні ідеї, які є науковою основою досвіду (посилання на науковців).
 4. Провідна ідея досвіду, його суть, різні форми його застосування, умови.
 5. Технологія досвіду, форми, методи, прийоми, планування системи роботи, ідей тощо (зміст ППД).
 6. Якісні та кількісні показники результативності освітнього процесу в ході запровадження ППД.
 7. Рекомендації щодо використання досвіду в практичній роботі вихователів з дітьми та батьками (висновки).
 8. Посилання на літературу.

В узагальнених матеріалах не можна залишати поза увагою діяльність дітей. І, головне, описувати не систему роботи самого автора досвіду, а те, як використовують його колеги (форми, методи, прийоми, плани, схеми, система роботи тощо).

Узагальнити досвід роботи педагога (описати його) може завідувач чи методист, творча група педагогів чи сам педагог, носій досвіду.

Оформлення узагальнених матеріалів ППД може бути у вигляді:

– методичних рекомендацій,

– методичного посібника,

– структурно-логічних схем, таблиць, технологічних карт,

– буклетів, бюлетенів, альбомів,

– опису у папці,

– відеофільму, плакатів, стендів,

– методичної розробки тощо.

Узагальнені матеріали ППД зберігаються в методичному кабінеті ЗДО. Якщо в результаті відвідування занять, ознайомлення з різними аспектами освітнього процесу досвід роботи педагога відповідає критеріям перспективного педагогічного досвіду, на засіданні методичної ради ЗДО ухвалюється рішення про вивчення досвіду роботи педагога з певної  навчально-методичної проблеми, видається відповідний наказ по ЗДО та складається план роботи з вивчення, узагальнення та поширення педагогічного досвіду. Якщо досвід роботи здобуває наукове обґрунтування, його можна вважати за передовий.

Загальні критерії педагогічного досвіду:

1.Актуальність і перспективність.

2.Висока результативність і стабільність показників.

3.Наукова обґрунтованість.

4.Присутність елементів новизни.

5.Можливість творчого наслідування досвіду іншими педагогами.

Якщо досвід роботи педагога узагальнений у методичну розробку відповідно до всіх вимог, за своїм змістом і значенням становить цінність і за межами ЗДО, адміністрація має повідомити про це департамент освіти і рекомендувати досвід для узагальнення і поширення на міському рівні. А в дошкільному закладі має бути складена узагальнена картка педагогічного досвіду. Адміністрація закладу подає клопотання до НМЦ департаменту освіти про вивчення та схвалення досвіду роботи (методичної розробки), після якого педагог має право атестуватися з присвоєнням звання «вихователь-методист».